Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą «Najbardziej emocjonalne zdjęcie boulderowe»

2. Organizatorem Konkursu jest E-climbing, Chopina 23, 62-800 Kalisz, NIP: 618 2144 161 REGON: 3022447687

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma E-climbing.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/polarsport.krakow/?fref=ts w dniach 8.11.2016 – 17.11.2016

§2WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

3. Każdy uczestnik może wysłać do udziału w konkursie maksymalnie 1 zdjęcie.

4. W konkursie może wziąć udział zarówno autor zdjęcia jak i osoba którą na zdjęciu się znajduję.

§3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są:

Crashpad SNAP Whopper Crash Pad

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu
Facebook-owym https://www.facebook.com/polarsport.krakow/?fref=ts zamieszczą zdjęcie z tematyki konskursowej.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@e-climbing.com w terminie 5 (pęciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy E-climbing, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez E-climbing.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie e-climbing.com